Skip to the main content

Huishoudelijk reglement

A. WINTERCOMPETITIE.
A1.  ALGEMENE BEPALINGEN.
1. Elk paar dient uiterlijk om 19.25 uur zijn loopbriefje te hebben opgehaald.
2. Elke speler dient om 19.30 uur aan tafel te zitten.
3. We spelen in de wintercompetitie vijf periodes met per avond 7 rondes van 4 spellen. Een ronde duurt 28 minuten; 4 x 6,5 minuten om te spelen en 2 minuten om te wisselen.
4. Bij aanvang van iedere periode is de beginstand nul.
5. De indeling van de paren in lijnen op de eerste avond van het nieuwe seizoen geschiedt aan de hand van de eindstand van de paren in de vijfde periode van het voorafgaande seizoen.
6. Nieuwe paren hebben geen rechten met betrekking tot de indeling in een bepaalde lijn. Ze worden door de wedstrijdleiding (in samenspraak met de technische commissie ) in de A-, B-, C- of D-lijn ingedeeld. Een nieuw paar kan nooit de rechten op een plaats in een lijn van een spelend clubpaar innemen.
7. Paren die tijdens de competitie uit elkaar vallen en in een nieuwe samenstelling gaan spelen worden door de wedstrijdleiding ( in samenspraak met de technische commissie ) in een bepaalde lijn geplaatst. De rechten vanwege het spelen in een bepaalde lijn met de vorige partner vervallen.
8. Een paar dat niet aan de competitie kan of wil deelnemen en slechts incidenteel speelt, wordt door de wedstrijdleiding op de speelavond in bepaalde een lijn ingedeeld. De behaalde score wordt alleen in de uitslag van die avond vermeld.
9. Personen die geen partner hebben en incidenteel spelen, worden door de wedstrijdleiding op de speelavond in een bepaalde lijn geplaatst en worden met hun gelegenheidspartner alleen in de uitslag van die avond vermeld.
10. De wedstrijdleiding probeert in een periode elk paar tegen zoveel mogelijk wisselende paren te laten spelen, dus niet elke competitieavond tegen dezelfde tegenstanders.
11. Tijdens de winter- en zomercompetitie krijgen in alle lijnen (per competitieavond) de hoog eindigende paren meesterpunten. ( Het verdiende aantal meesterpunten wordt uit een door de NBB opgestelde tabel gehaald .)
A2.  ARBITER, WEDSTRIJDLEIDING EN PROTESTCOMMISSIE.
1. Men dient de arbiter en wedstrijdleiding altijd hoffelijk en correct te benaderen.
2. Een speler moet als er onduidelijkheid is over de spelregels of ethiek de arbiter roepen en niet zelf voor arbiter gaan spelen. Bij iedere onregelmatigheid dient een speler onmiddellijk de arbiter te roepen en niet pas na het spelen van het spel. Als het roepen van de arbiter niet meteen gebeurt verliest men zijn rechten, en recht op protest, bijna altijd.
3. Bij dreigend tijdgebrek kan men besluiten, of op last van de arbiter verplicht zijn, om het laatste spel niet te spelen. Het spel wordt dan beschouwd als zijnde niet gespeeld.
4. Bij te langzaam spelen krijgen beide paren de eerste keer een waarschuwing. De tweede keer wordt 25 % van de top afgerond op hele matchpunten en tenminste één matchpunt in mindering gebracht.
5. Sancties kunnen slechts worden uitgedeeld en bijgehouden door de arbiter, mocht deze verhinderd zijn, door de wedstrijdleiding.
6. Als de arbiter of wedstrijdleiding één of meerdere spellen vanwege arbitrage niet kan spelen, dan krijgen de arbiter+partner en het tegen hem/haar spelende paar 60% (G+) voor het betreffende spel.
7. De wedstrijdleiding heeft het recht om het laatste spel van de avond niet te spelen. Ook hier geldt de 60% (G+) regeling.
8. Wanneer de arbiter vindt dat hij door een speler onheus wordt bejegend, kan de arbiter het betreffende paar, na waarschuwing, bestraffen met een 30% (G-) score op een spel en de arbitrage verder overdragen aan de protestcommissie. ( Zie jaarlijkse aanvulling wedstrijdreglement).
9. Een protest tegen een arbitrale beslissing dient op de wedstrijdavond schriftelijk bij de wedstrijdleiding te worden ingediend, of bij de wedstrijdleiding te worden gemeld.
10. Het protestgeld is € 5,- per protest en wordt, indien de indieners van het protest in het gelijk worden gesteld, geretourneerd.
11. De wedstrijdleiding geeft het ingediende protest zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven dagen, door aan de voorzitter van de protestcommissie.
12. De leden van de protestcommissie ontvangen het ingediende protest zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, van de voorzitter van de protestcommissie.
13. Uiterlijk binnen 21 dagen na indienen van het protest geeft de voorzitter van de protestcommissie de uitslag van het protest schriftelijk door aan de indieners van het protest en de wedstrijdleiding.
14. De wedstrijdleiding past, indien nodig, correcties toe op de uitslag van de bewuste wedstrijdavond.
15. De protestcommissie kan het raadzaam achten externe deskundigen te raadplegen. In dat geval kan de uitslag van het protest langer op zich laten wachten. De indieners van het protest en de wedstrijdleiding worden hiervan door de voorzitter van de protestcommissie op de hoogte gesteld.
A3.  PROMOTIE EN DEGRADATIE.
1. In alle lijnen is de totaalstand bepalend voor de rangorde.
1.1 Degradatie
1.1a: Aan het eind van iedere periode degraderen de onderste drie of vier paren (afhankelijk van de groepsgrootte) van de A-, B-, C-lijn.
1.2 Promotie
1.2a: Aan het eind van iedere periode promoveren de bovenste drie of vier paren  (afhankelijk van de groepsgrootte) van de B-, C- en D-lijn.
1.2b: Mochten er, door welke omstandigheid ook, in een hogere lijn een tekort aan het totaal aantal paren ontstaan, dan promoveren er één of méér paren extra uit de naast lagere lijn.(Alle paren die in de laatst gespeelde periode volgens de regels zijn gedegradeerd, blijven gedegradeerd. Slechts bij uitzondering, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding kan van deze regel worden afgeweken.)
1.2c: Als een paar om bepaalde redenen niet wil promoveren, beslist de wedstrijdleiding of er een uitzondering op de promotieregel kan worden gemaakt.
(Mocht het afzien van de promotie in de één na laatste periode van de competitie van toepassing zijn, dan kan dat niet gepromoveerde paar in de laatste periode geen B- of C- kampioen worden).
1.3 Promotie en degradatie
1.3a De wedstrijdleiding ( in samenspraak met de technische commissie ) heeft het recht om bij problemen met de indeling, meer of minder paren te laten promoveren of te laten degraderen.

Mocht er, door welke omstandigheid ook, in een hogere lijn een tekort aan het aantal paren ontstaan, dan promoveren een of meerdere paren uit de naast lagere lijn.

Indien de volgende 2 paren uit de lagere lijn niet willen promoveren dan degradeert de degradant met de hoogste totaalscore uit die hogere lijn niet.

Indien het volgende paar uit de lagere lijn ook niet wil promoveren, dan degradeert de degradant met de op één na hoogste totaalscore uit de hogere lijn niet, etc

1.3b Als een samen spelend echtpaar door ziekte niet de helft + 1 keer aan een periode kan deelnemen, kan dat echtpaar niet promoveren of degraderen.
1.3c Als een paar door ziekte of bijzondere omstandigheden niet de helft + 1 keer aan een periode kan deelnemen, kan dat paar niet promoveren, echter wel degraderen.(We gaan ervan dat de niet verhinderd zijnde speler probeert met een invaller te spelen).
A4.  KAMPIOENSCHAPPEN.
Een paar dat in aanmerking wil komen voor een kampioenschap dient minimaal de helft + één keer in vaste samenstelling te spelen.
      PERIODEKAMPIOEN.
Periodekampioen wordt het paar dat aan het eind van een periode bovenaan staat. Een periodekampioen wordt beloond met een fles wijn.
      KAMPIOEN B-LIJN , KAMPIOEN C-LIJN.
Kampioen in de B- of C-lijn wordt het paar dat aan het eind van de vijfde periode bovenaan staat en tenminste 3x in die lijn gespeeld heeft. Deze kampioensparen worden beloond met een prijs.
      CLUBKAMPIOEN.
Clubkampioen wordt het paar dat in de A-lijn de hoogste eindscore heeft behaald. Deze eindscore bestaat uit het totaal van de behaalde percentages op alle gespeelde avonden in de A-lijn. (vijf periodes). Het clubkampioenspaar wordt beloond met een prijs. Een paar moet, om clubkampioen te worden, van de vijf periodes, tenminste vier periodes, waarvan ook de laatste, in de A-lijn hebben gespeeld. Voor paren die slechts vier periodes in de A-lijn hebben gespeeld, geldt als vijfde periode, het rekenkundig gemiddelde van alle behaalde percentages in de vier periodes in de A-lijn, vermenigvuldigd met het aantal avonden van de niet in de A-lijn gespeelde periode.
      SLEMKAMPIOEN.
Slemkampioen wordt de speler die in een seizoen de meeste slempunten weet te behalen. De slemkampioen wordt beloond met een prijs.De puntentelling is als volgt:

Groot slem, geboden en gemaakt in SA + 20 punten
Groot slem, geboden en gemaakt in een kleur + 16 punten
Klein slem, geboden en gemaakt in SA + 10 punten
Klein slem, geboden en gemaakt in een kleur + 6 punten
Groot slem, geboden maar niet gemaakt in SA – 10 punten
Groot slem, geboden maar niet gemaakt in een kleur – 8 punten
Klein slem, geboden maar niet gemaakt in SA – 5 punten
Klein slem, geboden maar niet gemaakt in een kleur – 3 punten
A5.  UITREKENEN.
1. De scores ( via de Bridgemate ) van de gespeelde spellen worden door de wedstrijdleider in de computer ingevoerd. De computer berekent het door ieder paar behaalde aantal matchpoints, en het behaalde percentage.
2. Wanneer de uitslag bekend is, wordt deze zo snel mogelijk voorgelezen.
A6.  VERZUIM.
1. Indien een paar een avond verhinderd is, dient men dit tijdig, uiterlijk tot dinsdag 17.00 uur, aan de wedstrijdleiding door te geven. Verzuim zonder tijdig afbericht is een zeer ernstige overtreding.
(Bij verzuim zonder afbericht krijgt men het gemiddelde van de andere avonden in die periode, met een maximum van 30% (G-).)
2. Als een paar in een periode één keer afwezig is dan krijgt dat paar het gemiddelde van de andere avonden in die periode met een maximum van 50%.
Als een paar in een periode een tweede keer afwezig is dan krijgt dat paar het gemiddelde van de andere avonden in die periode met een maximum van 45%.
Als een paar in een periode een derde keer afwezig is dan krijgt dat paar het gemiddelde van de andere avonden in die periode met een maximum van 40%.
Als een paar in een periode een vierde keer afwezig is dan krijgt dat paar het gemiddelde van de andere avonden in die periode met een maximum van 35%.
Als een paar in een periode een vijfde keer afwezig is dan krijgt dat paar het gemiddelde van de andere avonden in die periode met een maximum van 30%.
Als een paar in een periode een zesde keer afwezig is dan krijgt dat paar het gemiddelde van de andere avonden in die periode met een maximum van 25%.
Het gemiddelde is het rekenkundig gemiddelde van de gespeelde avonden in de betreffende periode
Dit gemiddelde wordt berekend uit:
a.- De scores die zijn behaald in de eigen lijn in de originele samenstelling.

b.- De scores die zijn behaald met een invaller.

A7.  INVALLERS.
1. Wanneer van een paar een persoon ontbreekt kan men met een invaller spelen. De wedstrijdleiding moet voor dinsdag 17.00 uur op de hoogte gebracht worden.
De naam van de invaller moet worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding.
2. Indien een competitiespeler met een invaller speelt, al dan niet van buiten de club, kan het gelegenheidspaar die avond nooit minder dan 45% en nooit meer dan 55% scoren.
2a. Indien een competitiespeler gedurende één gehele periode (5) na melding vooraf aan de WL met een invaller speelt van buiten de club kan het gelegenheidspaar per avond nooit minder dan 45% en nooit meer dan 55% scoren.
2b. Indien een competitiespeler gedurende één gehele periode (5) na melding vooraf aan de WL met een invaller speelt van binnen de club kan het gelegenheidspaar per avond de gangbare scores ontvangen.
3. Een competitie spelend lid uit de C-lijn kan tijdens de wintercompetitie geen invalpaar vormen met een niet competitie spelende speler die de A-status heeft, dan wel als gelijkwaardige A-speler kan worden beschouwd.
A8.  STILZITTERS.
De wedstrijdleiding streeft ernaar om met zo weinig mogelijk ‘ stilzitters ‘ te spelen. Als er in twee lijnen een ‘ stilzitter ‘ is, dan spelen deze paren tegen elkaar. De uitslag van deze ‘tafel’ wordt met de eigen lijn vergeleken en telt mee in de totaalscore van de avond. (Wanneer desondanks een paar bij hoge uitzondering in de wintercompetitie ‘noodgedwongen’ in een hogere lijn moet spelen, dan krijgt dit paar een bonus van 10% op de behaalde score. Wanneer een paar ‘noodgedwongen’ in een lagere lijn moet spelen dan krijgt dit paar een aftrek van 10% op de behaalde score. )
B. ZOMERCOMPETITIE.
1. De zomercompetitie begint de eerste dinsdag na de wintercompetitie en de slotavond is op de eerste dinsdag van september. (Op de tweede dinsdag van september wordt de ledenvergadering gehouden.)
2. Bij de zomercompetitie tellen de persoonlijk acht beste avonden.
3. De aanvang is om 19.45 uur. Er worden 6 rondes van 4 spellen gespeeld. Men moet voor elke avond opnieuw inschrijven. De inschrijving sluit om 19.30 uur. Leden en niet-leden betalen voor deze avond een inschrijfgeld.
4. De prijzen die te verdienen zijn, worden jaarlijks vastgesteld.
C. DISTRICTS- EN BONDSWEDSTRIJDEN.
C2.  DISTRICTSVIERTALLENTOERNOOI.
1. De secretaris geeft de viertallen op. Het district deelt de viertallen in.
2. Rangvolgorde van de teams wordt door de Technische Commissie van EBC op basis van eerder behaalde resultaten opgesteld.
C3.  RUITENBOERTOERNOOI (Opgeschort door NBB)
1. De voorronde van het Ruitenboertoernooi maakt onderdeel uit van de wintercompetitie. De paren spelen in de eigen lijn en de behaalde score in de voorronde telt mee in de periodestand.
2. De hoogst eindigende paren per lijn worden, als zij dat willen, door de secretaris ingeschreven voor de vervolgwedstrijd.
3. Wanneer meerdere paren op eenzelfde plaats eindigen zal de afvaardiging zijn op basis van loting.
4. De wedstijdleiding beslist over de toekenning van de te behalen prijzen.
D. NEDERLANDSE BRIDGEBOND.
Er wordt gespeeld volgens de regels van de NBB, dit betekent:
1. Tegenpartij en arbiter dient men correct te benaderen.(Zie ook: art. A-2)
2. Ieder paar behoort een juist ingevulde systeemkaart op tafel te leggen.
3. Men kan slechts om uitleg vragen als men aan de beurt is en aan het bieden wil deelnemen (met passen neemt men niet deel aan de bieding) Als men niet aan het bieden wil deelnemen dient men pas nadat het bieden is afgelopen om uitleg te vragen. Vraag dan eventueel uitleg over het hele biedverloop.
4. Noord is verantwoordelijk voor het invullen van de Bridgemate. Oost controleert. Beide koppels zijn dus verantwoordelijk. Oost leest ook de door andere paren behaalde scores op het spel voor. Noord haalt de spellen op.
5. Een paar mag de kaarten pas uit het board pakken als het tegenpaar aan tafel verschenen is. Voor de kaarten worden ingezien moeten die geteld worden.
6. Er moet met dichte kaart worden uitgekomen. Als de partner een bevestigend signaal geeft kan de kaart worden omgekeerd.
7. Ieder paar dient zich aan de STOP- en ALERT-regels te houden. .
Andere artikelen
Zomerbridge

Zomerbridge

Op dinsdag 7 mei start de Zomercompetitie in De Nieuwe Doelen Spoorstraat 2 te Enkhuizen. Meld u...

16/04/2024 - Anneke Nootebos
Bridgecursus

Bridgecursus

  Ik ben een gepensioneerde oud-leerkracht. Ik heb 44 jaar voor de klas gestaan. Bridgen...

15/04/2024 - Peter Naarding
Bridgeweekend 2024 EBC- Sans Fumé

Bridgeweekend 2024 EBC- Sans Fumé

Het jaarlijkse bridgeweekend wordt dit jaar georganiseerd door beide bridgeclubs uit Enkhuizen en...

17/11/2023 - Peter Naarding